• از امروز این تیپ به شرکت شما می آید
  • صورتهای مالی اساسی با یادداشتهای توضیحی، گزارشات متنوع، خروجی به اکسل منظم، سرعت بالای دریافت گزارشات، توسعه و بروز رسانی دائمی
  • با ما تماس بگیرید

تعریف نوع/ مکان-سرویس

نرم افزار حسابداری

برای تعریف نوع سرویس به منوی "عملیات روزانه" و "فروش سریع" و "تعریف نوع" رفته و روی دکمه "جدید" کلیک کرده و نوع سرویس مربوطه را وارد نموده و ثبت میکنیم. در صورتی که نیاز به ویرایش بود، روی دکمه ویرایش در هر ردیف کلیک کرده، ویرایش را انجام و سپس "ثبت ویرایش" میکنیم.

تعریف نوع

  • تعریف مکان/سرویس

برای تعریف نوع سرویس به منوی "عملیات روزانه" و "فروش سریع" و "تعریف نوع" رفته و روی دکمه "جدید" کلیک کرده و نوع سرویس مربوطه را وارد نموده و ثبت میکنیم. در صورتی که نیاز به ویرایش بود، روی دکمه ویرایش در هر ردیف کلیک کرده، ویرایش را انجام و سپس "ثبت ویرایش" میکنیم.

فروش سریع

 

نرم افزار حسابداری