• از امروز این تیپ به شرکت شما می آید
  • صورتهای مالی اساسی با یادداشتهای توضیحی، گزارشات متنوع، خروجی به اکسل منظم، سرعت بالای دریافت گزارشات، توسعه و بروز رسانی دائمی
  • با ما تماس بگیرید

مرور حساب

نرم افزار حسابداری

در این بخش با توجه به فیلتر حساب سرفصل، حساب کل، حساب معین، حساب تفصیلی، حساب تفصیلی ثابت، مرکز هزینه و اطلاعات تکمیلی میتوان به مرور حساب ها پرداخت.

از منوی سمت راست و بالای پنجره به راحتی میتوان برای فیلتر، حذف فیلتر، پرینت و راهنما دسترسی پیدا کرد.

در بخش بالا و وسط صفحه میتوان با استفاده از هر کدام از فیلترهای 2 ستونی بر اساس بازه، 4 ستونی بر اساس بازه، 2 ستونی جمع شونده، 4 ستونی جمع شونده، 6 ستونی جمع شونده، کلیه حساب ها، دارای گردش، بدون گردش، کلیه مانده، دارای مانده و بدون مانده به راحتی حساب ها را فیلتر نمود و هر گاه نیاز به حذف فیلتر روی هر کدام از حسابهای سرفصل، کل، معین و غیره بود، به راحتی با کلیک روی کلید بازگشت روبروی هر کدام از آنها فیلتر را حذف نمود.

در بخش سمت چپ پنجره با استفاده از گزینه های؛ مبلغ گردش بدهکار/بستانکار دلخواه، تعداد گردش بدهکار/بستانکار دلخواه، مانده بدهکار/بستانکار دلخواه فیلتر اختصاصی تر و محدودتری برای حساب ها در نظر گرفت.

مرور حساب

همچنین با راست کلیک کردن در هر ردیف میتوان از دو منوی "گردش" و "تراز" به نمایش گردش حساب، گردش تفصیلی ثابت و مرکز هزینه نیز دسترسی داشت.

مرور حساب

 

نرم افزار حسابداری