• از امروز این تیپ به شرکت شما می آید
  • صورتهای مالی اساسی با یادداشتهای توضیحی، گزارشات متنوع، خروجی به اکسل منظم، سرعت بالای دریافت گزارشات، توسعه و بروز رسانی دائمی
  • با ما تماس بگیرید

نمایش جدول تعدیلات ماهانه شناسایی درآمد/ هزینه

نرم افزار حسابداری

با انتخاب این گزینه جدولی سفید باز می شود که با انتخاب شماره تسهیلات دریافتی/پرداختی تعدیلات ماهانه مربوط به درآمد یا هزینه هر وام و وضعیت ثبت شدن یا نشدن آن در پایان هر ماه نمایش داده میشود. در صورتی که تعدیلات ماهانه ثبت شده باشند، با فشردن دکمه "نمایش سند" میتوان سند حسابداری مربوطه را مشاهده کرد.

تعدیلات ماهانه

 

نرم افزار حسابداری