• از امروز این تیپ به شرکت شما می آید
  • صورتهای مالی اساسی با یادداشتهای توضیحی، گزارشات متنوع، خروجی به اکسل منظم، سرعت بالای دریافت گزارشات، توسعه و بروز رسانی دائمی
  • با ما تماس بگیرید

کپی کردن شرح کلی یک سند در سندهای دیگر

نرم افزار حسابداری

به منوی "پرونده" رفته و از آنجا گزینه ی "کپی سند" و سپس "کپی کردن شرح کلی یک سند در سندهای دیگر" انتخاب شود.

کپی کردن شرح کلی سند

در قسمت مربوطه شرح کلی سند را وارد کرده و با محدود کردن اسناد به بازه مورد نظر و در نهایت زدن دکمه "جایگزین شرح" عملیات به پایان میرسد.

 

نرم افزار حسابداری