• از امروز این تیپ به شرکت شما می آید
  • صورتهای مالی اساسی با یادداشتهای توضیحی، گزارشات متنوع، خروجی به اکسل منظم، سرعت بالای دریافت گزارشات، توسعه و بروز رسانی دائمی
  • با ما تماس بگیرید

سرشکن کردن هزینه های خرید (قیمت تمام شده خرید)

در این زیر سیستم میتوان هزینه های مربوط به خرید یک کالا (مانند حمل، کمیسیون واسطه و بارگیری، بیمه و ...) را به قیمت تمام شده خرید کالا به صورت هوشمند اضافه و در کاردکس درج نمود.

بهای تمام شده خرید

همینطور در نرم افزار پیش بینی شده است که مبلغ هزینه ها را بتوان برای هر یک از ردیفهای کالا به مبلغ یا درصد دلخواه تسهیم نمود. 

سرشکن هزینه های خرید

با استفاده از این زیرسیستم دیگر نیازی به تهیه گزارش جداگانه برای محاسبه بهای تمام شده کالای خریداری شده و در نتیجه بهای تمام شده کالای فروش رفته وجود ندارد.

تیپ