• از امروز این تیپ به شرکت شما می آید
  • صورتهای مالی اساسی با یادداشتهای توضیحی، گزارشات متنوع، خروجی به اکسل منظم، سرعت بالای دریافت گزارشات، توسعه و بروز رسانی دائمی
  • با ما تماس بگیرید

اصلاح سریع و مرور اسناد و فاکتورها

در این زیر سیستم امکان جابجایی تمام یا قسمتی از حسابها در یک حساب دلخواه وجود دارد. برای مثال تراکنشهای مالی حساب یک شخص را که در چند حساب مشابه ثبت شده باشد (به عنوان نمونه فاکتورهای دریافتی از یک نفر در یک حساب با نام خودش و وجوه واریزی به ایشان یا تعدادی از فاکتورهای دیگر او در یک حساب دیگر با همان نام ثبت شده باشد) با یک کلیک میتوان یکی کرد و یا حساب شخصی که در ردیف حسابهای دریافتنی در ترازنامه تعریف شده اما مانده گردش حساب ایشان در آخر سال بستانکار شده است را به راحتی میتوان با یک کلیک در طبقه بندی ترازنامه در ردیف حسابهای پرداختنی قرار داد بدون اینکه اسناد مربوطه را بخواهیم یکی یکی اصلاح کنیم.

مدیران مالی و یا حسابرسان بدون نیاز به تهیه کاربرگ 6020 صورتهای مالی میتوانند از این امکان برای انطباق کامل تراز آزمایشی با صورتهای مالی خود بهره ببرند.

کاربرگ 6020

همچنین در این زیر سیستم میتوان یک سند 50 ردیفی را به دو یا چند سند مجزا تفکیک کرد. 

اصلاح سریع اسناد

همینطور به منظور برخی تصمیمات مدیریتی و غیره میتوان شرح یک یا چند سند و یا شرح یک یا چند حساب را به دلخواه بدون مراجعه تک تک به اسناد مربوطه، در لحظه و با دقت کامل و فقط با یک کلیک اصلاح نمود. 

اصلاح سریع اسناد

 

تیپ