• از امروز این تیپ به شرکت شما می آید
  • صورتهای مالی اساسی با یادداشتهای توضیحی، گزارشات متنوع، خروجی به اکسل منظم، سرعت بالای دریافت گزارشات، توسعه و بروز رسانی دائمی
  • با ما تماس بگیرید

مرور مدیریتی حسابها

در این زیرسیستم امکان مشاهده تراز آزمایشی 2 و 4 و 6 ستونی به صورت بازه یا جمع شونده در سطوح گروه، کل، معین، تفصیلی، تفصیلی ثابت، مرکز هزینه وجود دارد و همچنین میتوان گزارش مدیریتی تعداد یا مبالغ دلخواه بدهکار یا بستانکار را فیلتر نمود. مرور هر حساب یا اسناد یا فاکتورهای مرتبط به هر حساب را در این زیرسیستم میتوان مشاهده نمود.

تراز 2 و 4 ستونی بازه:

به این معنی میباشد که بدون نیاز به خروجی اکسل میتوانیم گردش و مانده حسابها را در بازه اسناد یا بازه حساب یا بازه زمانی دلخواه خود دریافت کنیم. به بیان دیگر تراکنش های قبل از ابتدای بازه در مانده حسابها تاثیری نخواهد گذاشت (بر اساس ابتدای بازه انتخابی تا انتهای بازه انتخابی بدون در نظر گرفتن گردشهای قبلی). 

تراز 2 و 4 و 6 ستونی جمع شونده:

به این معنی میباشد که هنگامی که بازه دلخواه اسناد یا تاریخ یا حسابها را مشخص نمودیم جمع مانده حسابها بر اساس جمع کلیه گردش ها از ابتدا تا انتهای بازه محاسبه خواهد شد و مانده نهایی بر این اساس به دست خواهد آمد. به بیان دیگر مانده حسابها بر اساس اولین سند تا انتهای بازه مشخص شده محاسبه خواهد شد اما گردش ها گردش خالص بازه میباشد.

مرور حسابها در کلیه سطوح حساب قابل دریافت میباشد که در تصویر فقط در سطوح تفصیلی و تفصیلی ثابت ارائه گردیده:

مرور حساب ها

مرور حساب ها

مرور حساب ها