• از امروز این تیپ به شرکت شما می آید
  • صورتهای مالی اساسی با یادداشتهای توضیحی، گزارشات متنوع، خروجی به اکسل منظم، سرعت بالای دریافت گزارشات، توسعه و بروز رسانی دائمی
  • با ما تماس بگیرید

صورتهای مالی اساسی مقایسه ای با یادداشتهای توضیحی

صورتهای مالی اساسی که شرکتها در پایان سال تهیه میکنند با این زیر سیستم در هر زمان دلخواه به صورت مقایسه ای با هر سال ماقبل در این ماژول امکان پذیر است. 

به این معنی که شرکتها با استفاده از این ماژول میتوانند چکیده کلیه عملیات مالی سال جاری خود را تا آخرین لحظه (بدون نیاز به بستن حسابها) با سال قبل یا سالهای قبل مقایسه و به نقاط قوت و ضعف هر بخش از مجموعه خود آگاهی یابند. صورتهای مالی اساسی مطابق با استاندارد شماره 1 حسابداری فقط با یک کلیک در این ماژول به صورت مقایسه ای تهیه میشود. 

در تصاویر نمونه زیر برخی صفحات صورتهای مالی شرکت امین قرار داده شده که همانطور که در تصاویر مشخص است صورتهای مالی شرکت امین  سال 89 را با سال 87 مقایسه نموده که میتواند سال 89 را با 88 یا سنوات گذشته دیگر نیز مقایسه نماید:

ترازنامه

 

صورت سود و زیان

 

گردش حساب سود و زیان انباشته

 

صورت جریان وجوه نقد

 

یادداشت های توضیحی

 

جدول استهلاک

تیپ