• از امروز این تیپ به شرکت شما می آید
  • صورتهای مالی اساسی با یادداشتهای توضیحی، گزارشات متنوع، خروجی به اکسل منظم، سرعت بالای دریافت گزارشات، توسعه و بروز رسانی دائمی
  • با ما تماس بگیرید

حسابداری پیمانکاری، تولید، خدماتی

در این ماژول امکان تعریف تا سطح ششم وجود دارد. 

مقصود از تعداد سطوح در نرم افزار حسابداری، تعداد آیتم های قابل تعریف برای یک آرتیکل در سند حسابداری می باشد.

در نرم افزار چهارسطحی میتوان برای هر آرتیکل تا چهار آیتم اطلاعات وارد نمود. به عنوان مثال زمانی که قصد بدهکار کردن حساب بانک را داریم با توجه به چهار سطحی بودن بدین شکل عمل می کنیم.

دارایی جاری – موجودی نقد و بانک – بانک – بانک ملت

 

اما در نرم افزاری با قابلیت شش سطحی، با امکان ورود اطلاعات بیشتر، گزارشات جزئی تر و دقیق تری را خواهیم داشت.

شش سطح موجود در نرم افزار به شرح زیر میباشد:

      1. سرفصل

      2. کل 

      3. معین

      4. تفصیلی

      5. تفصیلی ثابت (تفصیلی شناور)

      6. مراکز هزینه

 

در سطح ششم، امکان ایجاد مراکز هزینه و دوایر تولید برای هر حساب فراهم شده است.

شش سطحی

تعریف نامحدود دسته بندی های مختلف از جمله مراکز هزینه و یا دوایر یا مراحل تولید را برای به دست آوردن بهای تمام شده پروژه، خدمات یا محصول در این قسمت قرار میگیرد. با انتخاب این گزینه میتوان هزینه های انجام شده بر روی هر پروژه یا محصول را به تفکیک و به صورت هوشمند مشاهده نمود.

برای اعمال مراکز هزینه تولید و یا مراکز درآمدی و نیز تعریف مراکز هزینه پیمانهای مختلف و یا مراکزی آن و درنتیجه دریافت گزارشات مربوطه میتوان حسابهای خود را با آن مراکز مرتبط نمود.

تهیه این ماژول برای شرکتهای پیمانکاری و تولیدی و یا شرکتهای هلدینگ پیشنهاد میشود.

تیپ