هوش مصنوعی

ترکیبی از علوم : کامپیوتر، فیزیولوژی، فلسفه، ریاضیات، آمار و زبان شناسی است که سعی دارد ویژگی های انسانی را از طریق یک سیستم کامپیوتری شبیه سازی کند.

هنوز تعریف دقیقی برای هوش مصنوعی ارائه نشده است و در واقع هوش مصنوعی به هوشی گفته می شود که یک ماشین در شرایط مختلف از خود نشان میدهد یا به بیان دیگر سیستم هایی که می توانند واکنش هایی شبیه رفتار انسان مثل درک شرایط پیچیده، تفکری، استدلالی و در نهایت پاسخ به آنها برای حل مسائل را داشته باشند.

جان مکارتی دانشمند آمریکایی علوم کامپیوتر و نویسنده کتاب معروف “فرموله کردن احساسات عمومی” میگوید:

«یک عامل هوشمند سیستمی است که با شناخت محیط اطراف خودش شانس موفقیت را بعد از تحلیل و بررسی افزایش میدهد».